kurumsal

Önsöz


Ali TALAK
Talako?lu ?n?aat ?irket Sahibi

Bir dönem yabanc?lar için sadece transit konumda olan ülkemiz özellikle son on y?lda yabanc? yat?r?mc?lar?n birikimlerini yat?rabilecekleri güvenli bir liman olmu?tur. Bunun yan?nda ye?ili ve denizi ile me?hur Karadeniz bölgesinin en büyük kenti Samsun hem yabanc? yat?r?mc?lar?n hem de yurt d???nda ya?ayan Türk vatanda?lar?m?z için cazibe merkezine dönü?mü?tür.

Ayr?ca; yabanc?lar?n ülkemizde yat?r?m yapmas?n? kolayla?t?ran kanuni düzenlemeler neticesinde ülkemize yat?r?m yapan yabanc? say?s?nda hat?r? say?l?r bir art?? tespit edilmi?tir. Bu art?? do?as?yla güzel ilimize misliyle yans?m??t?r. Özellikle Arap Ülkelerinden gelen yat?r?mc?lar ve Avrupa’da ya?ayan Türk yat?r?mc?lar?n yat?r?mlar? sayesinde in?aat sektörü ve emlak piyasas?nda gözle görülür bir hareketlenme ya?anm??, hem ilimizin hem de ülkemizin ekonomisine katk?s? büyük olmu?tur.

Ancak, tamda bu noktada yabanc? yat?r?mc?lara yol gösterebilecek, onlar?n ülkemize duyduklar? bu güveni zedelemesi muhtemel kötü niyetli ki?ilerden koruyacak ve gerek kamu gerekse özel sektörde faaliyet gösteren muhataplar?yla ili?kilerini yürütebilecek ve onlara profesyonel anlamda dan??manl?k yapabilecek güvenilir bir arac?ya duyulan ihtiyaç hâs?l olmu?tur.

??te TALAKO?LU ?n?aat ?irketi olarak y?llard?r biriktirdi?imiz tecrübe ve in?aat sektöründe i?birli?i yapt???m?z güvenilir ortaklar?m?zla, ortaya ç?kan bu ihtiyac? en iyi ?ekilde kar??layaca??m?za olan inanc?m?z ve daha önce birlikte i? yapt???m?z mü?terilerimizin te?vikleri bizi cesaretlendirmi? ve bu yola ç?kmam?za sebep olmu?tur. 

?irketimizin ülkemizin ve ilimizin ekonomisine katk? sa?lamas?n? temenni ederim.