kurumsal

Hakk?m?zda

?irketimiz, ?n?aat ve taahhüt i?lerinde öncü ve köklü bir kurulu? olan TALAKO?LU güvencesini referans alarak yola ç?km?? bir kurulu?tur. Talako?lu ?n?aat ?irketi 1974 y?l?nda Pehlivan TALAK taraf?ndan kurulmu? bir in?aat ve taahhüt ?irketidir. ?u anki sahibi Ali TALAK yapt??? projelerde kalite ve güvenli?e verdi?i önem ile ?irketin itibar?n? korurken di?er taraftan o?ullar? ile birlikte babas?ndan devrald??? in?aat taahhüt i?lerini sürdürmektedir. ?n?aat sektöründe köklü bir geçmi?e sahip olan TALAKO?LU ?n?aat, mimari statik hesaplamalar ve tüm projeler, ruhsatland?rma, taahhüt uygulamalar?, gayrimenkul temin ve dan??manl?k gibi çe?itli hizmetleri ba?ar?l? bir ?ekilde sunmaktad?r. Kuruldu?u günden bugüne kadar gerçekle?tirdi?i onlarca projede yüzlerce çal??ana istihdam sa?layarak ülkemizin ekonomisine önemli katk? sa?lam??t?r. Ayr?ca, ?irketimiz, in?aat hizmetlerinde temelden binan?n teslimine kadar çal??t?rd??? tecrübeli ve yetkin ustalar? ve binalara de?er katan profesyonel ekipleri ile yüklendi?i her bir projede sizlere en iyi hizmeti sunmu?tur ve sunmaya devam edecektir. ?n?aat ve Taahhüt alan?nda tasar?m ve uygulama üzerine anahtar teslimi projeler gerçekle?tiren TALAKO?LU ?n?aat ?irketi k?rk y?l? a?k?n süredir yerel ve ulusal bazda elde etti?i tecrübesiyle mü?terilerinin ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulundurarak faaliyetine devam edecektir.


Ali TALAK
?irket Sahibi
Pehlivan TALAK
?irket Kurucusu
Eyüp TALAK
?irket Yöneticisi